Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
 
За нас
„Монтажи ПРОБГ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, което е създадено в началото на 2014 година, в гр.Варна от двама съдружници с богат опит в сферата на промишленото строителство и монтажната дейност.

Дружеството е представител на новото поколение български фирми в строителния сектор и промишлеността, които дори в условията на икономическа криза си поставят високи цели и ги постигат спазвайки принципите на професионализма, отговорността, доброто бизнес партньорство и не на последно място - добрата строителна практика, без компромиси в качеството.

Области на дейност на „Монтажи ПРОБГ“ ООД - гр.Варна:

1. Промишлено и гражданско строителство - стоманени конструкции за сгради и съоръжения.
2. Производство и монтаж на стоманени и неръждаеми тръбопроводи, резервоари, съдове и съоръжения.
3. Монтаж на машини и съоръжения.
4. Монтаж на отоплителни, климатични и хладилни инсталации.
5. Ремонт на машини, съоръжения и инсталации.
6. Преустройство, ремонт, монтаж и поддържане на съоръжения с повишена опасност /котли и съдове под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газопроводи и газови съоръжения, подемна техника, кранове, телфери и др./.
7. Монтаж на Електро и КИП инсталации, оборудване и съоръжения.
8. Инсталации и оборудване в хранително-вкусовата промишленост.


Ръководството, служителите и работниците в „Монтажи ПРОБГ“ ООД са специалисти с доказан и дългогодишен опит в изграждането на строителни и промишлени обекти. Те са отлично познати не само на регионално, но и на републиканско ниво, в сферата на химическата, енергийната, циментовата и газовата промишленост в Р.България.

През годините на своето професионално развитие са участвали и в изграждането на множество национални и международни обекти. Изграждане на промишлени тръбопроводи и газопроводи, монтаж на оборудване за обработка на газ за български и международни обекти, множество обекти в химическата, циментовата и енергийната промишленост, обекти в хранително-вкусовата промишленост. Изработка и монтажа на строителни и промишлени стоманени конструкции, съдове и резервоари за химически продукти, помпени станции, монтаж и ремонт на съоръжения с повишена опасност: котли високо налягане, технологични колони, апарати, съоръжения и инсталации в химическата промишленост, работещи с амоняк, сярна и фосфорна киселина, преносни и разпределителни газопроводи, газоразпределителни и газо-компресорни станции и т.н.

Дружеството изпълнява успешно, с необходимото качество и в договорените срокове, всички възложени му обекти и задачи.

Бизнес етика на „Монтажи ПРОБГ“ ООД, гр.Варна:

Професионализъм
Качество
Коректност

„Монтажи ПРОБГ“ ООД – гр.Варна поддържа постоянен състав от изпълнителски кадри за осигуряване на производствения и монтажен процес.
- Инженерен и управленски състав;
- Квалифицирани ел.заварчици и аргончици;
- Квалифицирани работници за производство и монтаж,
/механици, механо монтажници, тръбари и ел.монтажници/;
- Шофьори и помощен персонал;

Изпълнителския състав се разширява, с квалифицирани кадри, в зависимост от производствените необходимости.

Дружеството разполага с необходимата техническа съоръженост за изпълнение на предмета на своята дейност: заваръчна техника, инструментариум, отрезни и метало-обработващи машини.

„Монтажи ПРОБГ“ ООД – гр.Варна работи с постоянни партньори за осигуряване на тежка строителна и монтажна техника, при необходимост.

Дружеството притежава Удостоверение №В224/02.07.2014 год. от ''Държавната агенция за метрологичен и технически надзор'', за извършване на дейности по преустройство, ремонтиране и поддържане на съоръжения с повишена опасност.

„Монтажи ПРОБГ“ ООД - гр.Варна е вписано в Централния професионален регистъра на строителя към Камара на строителите в България и притежава Удостоверения за изпълнение на строежи от 1-ва група строежи (гражданско и промишлено строителство), 3-та група строежи (енергийна промишленост) и 5-та група (отделни видове СМР).

„Монтажи ПРОБГ“ ООД - гр.Варна има въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015, със сертификатор „RINA“. Сертификационния одит бе проведен успешно, в края на м.Април 2017 г.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО


С настоящия документ ръководството на „Монтажи ПРОБГ“ ООД, гр.Варна определя и декларира следната политика, съдържаща основните цели и насоки във фирмата, свързани с управление на качеството, успешната дейност и развитие на фирмата, която:
• осигурява и регламентира обхвата на целите по качеството;
• е подходяща и приложима за контекста и стратегията на дейност и развитие на фирмата;
• показва ангажимента ни за постигане на съответствие с приложимите нормативни изисквания и стандарти.
• определя нашите отговорности и дейности за непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството, чрез периодичен преглед на системата, поддържане на ресурсите на фирмата, оперативно планиране и управление на процесите, както и анализ и оценяването им и предприемане на постъпки за постоянното им подобряване.

Ние, „Монтажи ПРОБГ“ ООД, като представител на новото поколение български фирми в строителния сектор и промишлеността, дори в условията на икономическа криза, си поставяме високи изисквания в дейността си и ги постигаме спазвайки принципите на професионализма, отговорността, доброто бизнес партньорство и не на последно място - добрата строителна практика, без компромиси в качеството.

Нашите основни дейности са: Проектиране, изработка и монтаж на стоманени конструкции, резервоари и съдове. Заготовка и монтаж на тръбопроводи. Монтаж на промишлено оборудване, машини и съоръжения Изграждане на промишлени обекти и инсталации. Ремонт, преустройство и монтаж на съоръжения с повишена опасност (СПО): газопроводи и газови инсталации и съоръжения , парни и водогрейни котли, съоръжения и тръбопроводи под налягане и подемна техника. Електромонтажни дейности. Ремонтни дейности.

За качествено изпълнение на своите дейности, в нашата фирма:
- са ангажирани и мотивирани служители, работници и специалисти с необходимата квалификация и доказан опит в изграждането на строителни и промишлени обекти, изработката и монтажа на строителни и промишлени стоманени конструкции, инсталации и съоръжения, както и такива отговарящи на нормативните изисквания за ремонт преустройство и монтаж на СПО /съоръжения с повишена опасност/;
- се осигуряват безопасни и здравословни условия на труд на служителите на фирмата и всички необходими лични предпазни средства;
- се осигуряват необходимите технически ресурси за изпълнение на предмета на дейност: заваръчна техника, инструментариум, отрезни и метало-обработващи машини, монтажна техника и др.;
- се поддържа валидността на всички необходими ни за дейността лицензии и разрешителни, подобрява се квалификацията на персонала;
- се следи за удовлетворяване на потребностите, както на персонала на фирмата, така и на клиентите на фирмата;
- се изпълняват успешно, в съответствие с техническите и нормативни изисквания и стандарти, с необходимото качество и в договорените срокове, всички възложени ни дейности и услуги.

Нашата бизнес етика е: ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КАЧЕСТВО, КОРЕКТНОСТ

Ръководството се ангажира, че провежданата Политика по качеството е оповестена и разбрана от всеки служител и се прилага за изпълнение на изискванията на системата за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 и за успешната дейност и развитие на фирма „Монтажи ПРОБГ“ ООД, гр.Варна.

Управители:
Венцислав Царянски
инж. Любомир Точев

Дата: 05.01.2017 год., гр.Варна
 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg